Story#13 No Time to Waste

ในช่วงที่ผ่านมา มีคนพูดถึงประเด็น เวลามีมูลค่าบ่อยมาก อาจเป็นเพราะ เร็วๆนี้ผู้ว่าชัชชาติได้พูดถึงกรณีมูลค่าของเวลาในการสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งก็ตรงกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นกัน Sponsored by: https://codingugly.com, Tech Leadership Anti-Patterns ลองมองย้อนกลับไปยังโปรเจคที่เกิดความล่าช้าในการส่งมอบกัน อะไรที่ทำให้ใช้เวลานาน บางโปรเจ็คใช้เวลามากขึ้นเป็นเท่าตัว คุณเคยลองวิเคราะห์หรือไม่ว่า...